Белорусские сочинения - Слова пра паход Ігаравы - Беларускі Златавуст, або Хто мог быць аўтарам «Слова аб паходзе Ігаравым»

Беларускі Златавуст, або Хто мог быць аўтарам «Слова аб паходзе Ігаравым»

Аўтар «Слова аб паходзе Ігаравым», як прызнана многімі даследчыкамі, невядомы. Некаторыя заходнія вучоныя нават лічаць, што гэты твор - падробка пад старажытнасць, якая можа надлежаць збіральніку рукапісаў Мусіну-Пушкіну ці пісьменніку і гісторыку Карамзіну. Гэтую версію трэба адразу ж адкінуць па многіх прычынах, сярод якіх адна ўяўляецца галоўнай: хіба маглі людзі, што жылі ў канцы XVIII і ў пачатку XIX стагоддзяў так тонка і выдатна выкарыстаць старажытную сімволіку, старажытныя словы і словазлучэнні, зашыфраваць іх настолькі, што і да нашага часу навукоўцы разгадваюць сэнс «белых плям» у тэксце. Больш верагоднай уяўляецца версія, паводле якой песняром, што адважыўся апісаць няўдалы паход, мог быць дружыннік (а дружыннікі былі, за рэдкім выключэннем, пісьменныя людзі) князя Ігара ці Буй-Тура Усевалада. Чалавек, які не браў чынны ўдзел у паходзе, не мог так дакладна і па-мастацку вобразна апісаць усе яго дэталі. Напрыклад, тое, як сядаў на каня князь Ігар (цытуем па Купалавым перакладзе): «Тады князь Ігар уступіў у залатыя страмёны і паехдў па чыстаму полю». Ці тое, якія рэчы захапілі русічы разам з палавецкім абозам і як ганарыліся сваёй першай перамогай:;«Спазаранку ў пятніцу, патаптаўшы паганае войска палавецкае і рассыпаўшыся стрэламі па полі, паімчалі прыгожых дзяўчат палавецкіх, а з імі золата і папоны, і аксаміты дарагія; плашчамі, апоньчамі і. кажухамі ды ўсялякімі палавецкімі тканінамі ўзорнымі пачалі масты масціць па балотах і гразкіх мясцінах». Не менш уражнае веданне аўтарам дэталяў, вопраткі і паводзін русічаў і іх праціўнікаў: «Сцяг чырвоны, харугвя белая, чырвоны бунчук, сярэбраная дзіда - Святаслаўлічу Храбраму»; «Дзеці нячысцікавы клікам поле перагарадзілі, а русіны храбрыя загарадзілі яго шчытамі чырвонымі». Падрабязна паказаны і трывожны сон кіеўскага князя Святаслава, і ўцёкі Ігара з палону, і многае-многае іншае. Чалавек, які не ўдзельнічаў у паходзе, мог фантазіяй стварыць маналог вялікага кіеўскага князя, старонкі гераічнага трагічнага мінулага (міжусобіцы і іх вынікі, бітва на рацэ Нямізе), але паказаць ход бою — ні ў якім разе. Тым больш у такіх падрабязнасцях. Як і ўцекі

з палону князя Ігара. У гэтым я ўпэўнена.

Значыцца, аўтар, « Слова » - Ігараў дружыннік, які падзяляў ягоны лёс з пачатку да канца? Але адразу паўстае пытанне: «Ці мог нават самы таленавіты дружыннік (а можа, і сам князь Ігар) узцяцца да такой вышыні мастацкасці?» Ён павінен быў валодаць бясспрэчным талентам вялікага ( падкрэслім — вялікага!) майстра. I вось тут разважанні можна скіраваць у напрамак, абраны некаторымі беларускімі вучонымі. Яны пішуць, што ў Ігаравым гераічным, але бясслаўным паходзе мог удзельнічаць Кірыла Тураўскі, празваны рускім Златавустам за бліскучыя «Словы» на сняты, найцудоўнейшыя малітвы і іншыя творы. Не палянуемся, адкрыем «хрэстаматыю» па старажытнай літаратуры і ўчытаемся вось у гэтыя слаўныя радкі са «Слова па пасце»: «Ныне солнце, красуяся, к высоте вьсходить и, ра-дуюся, землю огреваеть, — взиде от гроба праведное солнце Христос и вся верующая ему спасаеть... Ныня зима греховная покаяниемь престала есть и лед неверия богоразумиемь растаяся...» Нават калі Кірыла Тураўскі і не ўдзельнічаў у паходзе сам, але як сучаснік князёў-ваяроў з полаўцамі, як знаўца пераказу ўдзельнікаў і сведкаў героіка-трагедыйных падзей і як надзвычай таленавіты пісьменнік ён мог пераўвасобіцца ў герояў «Слова», адчуць іх перажыванні, зразумець іх настрой. Яго рукой магло рухаць адчуванне бяды, што хмарай павісла над Радзімай. Ну а таленту не трэба было ні ў кога пазычаць.

На верагоднасць дадзенай версіі паказвае і тое, што ў знакамітым помніку не адзін раз, у сувязі з асуджэннем падзелу вялікай дзяржавы - Русі — на дробныя княствы і паслабленнем яе ад гэтага, а так-сама з ухвалой былой велічы краіны, згадваюцца будучыя беларускія землі, слаўны полацкі князь Усяслаў, празваны Чарадзеем, па віне якога і іншых князёў старарускіх пачаліся нягоды, якія заканчваліся крывавымі бойкамі: «На Нямізе снапы сцелюць галовамі, малоцяць цапамі сталёвымі, жыццё кладуць на таку, душу веюць ад цела». Маляўніча, з вялікай душэўнай трывогай і болем за трагічныя старонкі старадаўняй гісторыі ўсходняга славянства апісана сцэна бітвы на Нямізе - вынік разладу і спрэчак паміж князямі, што ўзраслі з аднаго кораня. Мала хто з іншых знакамітых людзей канца ХІІ стагоддзя так грунтоўна ведаў гісторыю. Яшчэ менш умелі яе прадставіць у вобразах. Лепш за ўсіх людзей з гэтай кагорты абраных мог выканаць місію песняра трагічнага паходу як урока нашчадкам наш славуты зямляк Кірыла Тураўскі.

Я галасую за дзве вёрсіі аднолькава: за тое, што аўтарства «Слова аб гіаходзе Ігаравым» належыць блізкаму да князёў дружынніку, і за тое, што мастацкі шэдэўр мог папісань святар, пісьменнік Кірыла Тураўскі.