Белорусские сочинения - Кандрат Крапіва
Вечнае i кан'юнктурнае ў байках i сатырычных вершах Кандрата Крапівы
Вобраз Гарлахвацкага i Зелкiна ў камедыi Кандрата Крапiвы "Хто смяецца апошнiм"
Вобраз Тулягі ў камедыі К. Крапівы «Хто смяецца апошнім»
Вобразы Гарлахвацкага i Зелкiна у камедыi Кандрата Крапiвы "Хто смяецца апошнiм". Iх сацыяльная i грамадская шкоднасць
Водгук на камедыю Кандрата Крапівы "Брама неўміручасці"
Водгук на камедыю Кандрата Крапівы "Хто смяецца апошнім"
Водгук на камедыю Кандрата Крапівы "Хто смяецца апошнім" (1)
Водкуг на байкі Кандрата Крапівы
Выкрыццё Гарлахвацкага i гарлахватчыны ў камедыі К. Крапівы «Хто смяецца апошнім»
Выкрыццё Гарлахвацкага і гарлахватычыны ў камедыі Кандрата Крапівы "Хто смяецца апошнім"
Галерэя сатырычных тыпаў у байках Кандрата Крапівы
Гарлахвацкі — нягоднік i прайдзісве (К. Крапіва «Хто смяецца апошнім» )
Драматургічныя творы Кандрата Крапівы
Ідэйная накіраванасць камедыі Кандрата Крапівы «Хто смяецца апошнім»
Кандрат Крапiва - байкапiсец. (1)
Кандрат Крапiва - байкапiсец. (2)
Кандрат Крапiва - байкапiсец. Тэматыка i сацыяльная праблематыка яго баек, iх мастацкiя асаблiвасцi
Кандрат Крапiва – драматургiчна-iдэйны змест п'есы "Хто смяецца апошнiм". Жанр твора
Кандрат Крапiва-драматург
Кандрат Крапіва— байкапісец. Ідэйная накіраванасць яго баек, іх мастацкія асаблівасці. Сатыра і гумар у байках.
Кандрат Крапіва. Аналіз творчасці
Майстэрства Кандрата Крапівы - байкапісца
Праблема дабра і зла ў камедыі Кандрата Крапівы "Брама неўмяручасці"
Праблематыка п'есы Кандрата Крапівы "Брама неўміручасці"
Самы агідны тып Зёлкін, або ці есць мяжа чалавечага падзення